ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN AD2 TEXTILES B.V.

Definities

"Leverancier": AD2 Textiles B.V. gevestigd te Naaldwijk "Wederpartij": de (potentiële) wederpartij van de Leverancier "Verkoopvoorwaarden": deze algemene verkoopvoorwaarden van de Leverancier "Levering": de feitelijke aflevering "Producten": alle door de Leverancier te leveren zaken en / of diensten.

 


 

1. Algemeen

1.1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE DOOR DE WEDERPARTIJ GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier als (potentiële) verkoper van zaken en / of leverancier van diensten.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 2. Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend.

2.2 Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale (arbeids-) omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3 Leverancier is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de Wederpartij af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.4 Een overeenkomst tussen Leverancier en de Wederpartij komt tot stand zodra Leverancier de opdracht van de Wederpartij schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering daarvan maakt. Dit geldt eveneens ten aanzien van later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen.

2.5 De schriftelijke / elektronische aanvaarding van de opdracht wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. In gevallen, waarvoor geen aanvaarding van de opdracht door de Leverancier wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.6 Voor zover de Leverancier het noodzakelijk c.q. wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de door de Wederpartij aan de Leverancier verstrekte opdracht, is de Leverancier bevoegd, na overleg met de Wederpartij, derden te betrekken, waarvan de kosten aan de Wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

2.7 Annulering door de Wederpartij van de door de Wederpartij geplaatste opdracht / order kan alleen plaatsvinden met toestemming van de Leverancier. Indien de Leverancier akkoord gaat met de annulering, is de Wederpartij aan de Leverancier een boete verschuldigd van ten minste 25% van hetgeen de Wederpartij bij uitvoering van de opdracht aan de Leverancier had moeten betalen, onverminderd het recht van Leverancier om steeds aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 3. Niet uitvoerbaarheid van de overeenkomst

3.1 Indien aan de Leverancier op basis van een tekening, monster, model of anderszins een opdracht is verstrekt en deze opdracht is door de Leverancier aanvaard, is de Leverancier, zonder dat de Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden is, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien naar het redelijke oordeel van de Leverancier blijkt dat uitvoering niet conform de oorspronkelijke methoden te realiseren is, dan wel indien naar het redelijke oordeel van de Leverancier de Producten niet conform de oorspronkelijk bedoelde productiemethode zijn te vervaardigen, tenzij de Wederpartij bereid is de door de Leverancier vast te stellen noodzakelijke meerkosten voor haar rekening te nemen.

 


 

4. Levering en afleveringstermijnen

4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van de Producten Delivered At Place ("DAP"), zoals deze term is gedefinieerd in Incoterms 2010.

4.2 De verplichting van de Leverancier strekt bij DAP levering niet verder dan tot aflevering van de Producten voor de ingang van het gebouw of terrein van de Wederpartij, mits dit met normaal materiaal goed bereikbaar is.

4.3 In geval de Producten door de Leverancier voor de Wederpartij worden opgeslagen op het terrein van de Leverancier of elders, zal de aflevering van de Producten worden geacht te hebben plaatsgevonden op de eerste dag van opslag. De Leverancier zal de Producten ten hoogste gedurende een termijn van dertig (30) dagen voor de Wederpartij (doen) opslaan. Indien de Wederpartij de Producten niet binnen de deze termijn ophaalt, is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de Producten op een door hem gewenste wijze te vervreemden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.4 De door Leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Leverancier zal niet in verzuim zijn, tenzij hij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem daarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gegund.

4.5 Indien een vertraging in de aflevering het gevolg is van een handelen of nalaten van de Wederpartij of het gevolg is van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van de Leverancier komen, waaronder de omstandigheden als in artikel 13.3 genoemd, is de Leverancier gerechtigd de termijn voor levering van de duur van de vertraging te verlengen. Het bepaalde in artikel 4.4 is van overeenkomstige toepassing. 

4.6 Leverancier is gerechtigd om de door hem te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4.7 Geringe afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheden, gewichten, maten en samenstelling naar boven of beneden worden door de Wederpartij aanvaard. Indien de Wederpartij weigert de aan hem aangeboden Producten terstond in ontvangst te nemen, dan wel indien de Wederpartij wegens een andere oorzaak welke voor zijn rekening komt in gebreke blijft de hem aangeboden Producten in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor rekening van de Wederpartij.

4.8 Aan de Wederpartij ter beschikking gestelde monsters van de Producten, alsmede afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in de door de Leverancier verzonden bescheiden gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de te leveren Producten daaraan behoeven te beantwoorden. Geringe afwijking van het geleverde ten opzichte van de verstrekte monsters geeft de Wederpartij dan ook geen recht om alsnog nakoming te vorderen of recht op vervangende schadevergoeding.

4.9 Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren Producten alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door de Leverancier naar beste weten verstrekt. De Leverancier aanvaardt voor de juistheid van deze adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen enkele aansprakelijkheid. De gebruiksaanwijzingen dienen als richtlijnen en dienen onder de heersende omstandigheden door eigen proeven van de Wederpartij te worden bevestigd en getest in verband met de brandbaarheid van
vele door de Leverancier geleverde Producten dient de Wederpartij onder zijn eigen verantwoordelijkheid steeds passende maatregelen te nemen.

4.10 Leverancier is niet verplicht om bij de Wederpartij navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de te leveren Producten of de omstandigheden waaronder de te leveren Producten zullen worden gebruikt.

 


 

5. Prijzen

5.1 Alle door Leverancier opgegeven prijzen zijn op basis van DAP, exclusief vertaalkosten voor vertalingen van gebruiksaanwijzingen en montagevoorschriften, BTW, omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen of belastingen en rechten en inclusief de kosten van emballage, in- en uitlading, vervoer en verzekering. 

5.2 De wijze van transport, verzending, verzekering, emballage en in- en uitlading wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Wederpartij aan de Leverancier is verstrekt, door de Leverancier bepaald.

5.3 Eventuele specifieke wensen van de Wederpartij inzake het transport, verzending, verzekering, emballage en in- en uitlading, worden slechts uitgevoerd indien de Wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten en het risico daarvan te zullen dragen.

5.4 De Leverancier is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer de Leverancier een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze vergoeding, na retourzending van de duurzame verpakkingsmaterialen in onbeschadigde staat, worden terugbetaald.

5.5 De Leverancier is gerechtigd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere
overheidsmaatregelen die zich binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de Wederpartij door te berekenen.

5.6 Door de Leverancier verstrekte monsters, afbeeldingen en beschrijvingen van zaken blijven te allen tijde in eigendom van de Leverancier en dienen op eerste verzoek aan de Leverancier te worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de Leverancier te bepalenwaarde is verschuldigd. Bij reproductie van monsters, afbeeldingen en beschrijvingen is steeds de schriftelijke toestemming van de Leverancier vereist.

 


 

6. Betalingen

6.1 Betaling door de Wederpartij dient plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. 

6.2 Betaling door de Wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt, zonder verrekening, korting of opschorting.

6.3 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van de Wederpartij.

6.4 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Wederpartij, onverminderd de overige rechten van Leverancier en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.

6.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die de Leverancier redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door de Wederpartij komen ten laste van de Wederpartij, zulks met een minimum van 10% van de hoofdsom.

6.6 Betalingen van de Wederpartij strekken primair ter voldoening van de in artikel 6.5 bedoelde verschuldigde kosten en de in artikel 6.4 bedoelde verschuldigde rente en worden daarna in mindering geboekt op dat deel van de hoofdsom dat Leverancier aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van de Wederpartij ter zake.

 


 

7. Zekerheidstelling

7.1 Indien er naar Leverancier's oordeel gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen jegens Leverancier niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Wederpartij verplicht om, op eerste verzoek van Leverancier, terstond genoegzame, in de door Leverancier gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)- verplichtingen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

7.2 Indien de Wederpartij binnen zeven (7) dagen na ontvangst van een verzoek van Leverancier als bedoeld in artikel 7.1 geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.

 8. Ontbinding

8.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de Wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot de Leverancier richt, zal de Wederpartij te allen tijde de Leverancier eerst schriftelijk in gebreke stellen en de Leverancier een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de Wederpartij nauwkeurig schriftelijk dient te (ver)melden.

8.2 De Wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Leverancier behoudt zich de eigendom van door hem aan de Wederpartij geleverde en te leveren Producten voor, totdat de Wederpartij volledig heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren Producten en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen.

9.2 Leverancier is gerechtigd om te bepalen dat de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van de voor uitvoer bestemde Producten worden beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht ter zake van het
eigendomsvoorbehoud voor Leverancier gunstiger bepalingen bevat dan het op grond van toepasselijk recht.

9.3 De Wederpartij is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, noch gerechtigd de Producten te verpanden noch anderszins te bezwaren. Vervreemding aan derden is toegestaan in het kader van haar normale bedrijfsvoering, onder de voorwaarde dat de Wederpartij verplicht is aan Leverancier, op eerste verzoek van Leverancier, onverwijld in pand te geven alle vorderingen die de Wederpartij terzake van de door Leverancier geleverde Producten jegens zijn afnemers heeft of mocht verkrijgen en / of alle zaken waarvan de Wederpartij (mede)eigenaar wordt of is geworden door zaaksvorming, of vermenging met de door Leverancier geleverde of te leveren Producten, zulks tot zekerheid voor al hetgeen Leverancier te eniger tijd van de Wederpartij te vorderen
heeft of zal hebben. 

9.4 De Wederpartij is verplicht om Leverancier onverwijld op de hoogte te stellen ingeval: 

a. derden rechten op de in 9.1 genoemde zaken doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de in 9.1 genoemde zaken te doen gelden;
b. zijn (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; 
c. het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd;
d. de Wederpartij aan haar gezamenlijke schuldeisers een schuldeisersakkoord heeft aangeboden.
e. een besluit tot ontbinding of liquidatie van de Wederpartij is genomen;
f. de Wederpartij ophoudt haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen.

9.5 Onder de gevolgen van niet-nakoming bedoeld in artikel 6.4, 6.5, 12.1 en 12.2 valt tevens het recht van Leverancier om de Producten die aan hem toebehoren terug te (doen) halen. De Wederpartij machtigt Leverancier reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en / of ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende Producten zich bevinden. Alle kosten van Leverancier in verband met het terughalen van de Producten komen voor rekening van de Wederpartij.

 10. Onderzoeksplicht

10.1 Indien een reclame als bedoeld in dit artikel, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, gegrond wordt bevonden, is Leverancier slechts gehouden om het ontbrekende gedeelte of hoeveelheid te leveren, de geleverde
Producten waarop de reclame betrekking heeft te vervangen, een eventueel gebrek te herstellen, of de prijs aan de Wederpartij terug te betalen, zulks ter keuze van Leverancier. De Wederpartij is gehouden om de instructies van Leverancier betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen Producten op te volgen.

10.2 De Wederpartij is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden en vrij van gebreken zijn. Indien dit niet het geval is, is de Wederpartij gehouden om Leverancier onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, met dien verstande dat de Wederpartij Leverancier niet meer aansprakelijk ter zake kan houden, indien de Wederpartij bedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na aflevering van de Producten, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, heeft gedaan.

10.3 Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven de Wederpartij nimmer het recht nakoming van haar verplichtingen jegens Leverancier op te schorten.

10.4 Door Leverancier geleverde Producten welke verwerkt zijn worden geacht te zijn goedgekeurd.

 11. Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens het bepaalde in artikel 10 en behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier of haar direct leidinggevenden, is Leverancier slechts aansprakelijk, voor zover Leverancier aansprakelijk gehouden kan worden, voor vergoeding van schade aan Producten tot maximaal één (1)-maal het netto factuurbedrag betreffende de Levering waardoor de schade werd veroorzaakt.

11.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of edrijfsonderbrekingen of -stagnatie.

11.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en / of niet-ondergeschikten voor wier schade hij volgens de wet aansprakelijk is.

11.4 Leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de Wederpartij het heeft aangeschaft. Uitgezonderd van de in dit artikel 11.4 opgenomen beperkingen zijn schades van de Wederpartij zoals omschreven in artikel 6:190 van het Burgerlijk Wetboek. 

11.5 De in dit artikel 11 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien de aansprakelijkheid van Leverancier voor de betreffende schade is verzekerd onder enig aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier. In dat geval is Leverancier slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval.

11.6 Leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten bedoeld in artikel 11.3.

 12 Garanties

12.1 Voor geleverde Producten met fabrieks- en / of importeursgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/ of importeur gestelde garantiebepalingen, zulks met inachtneming van het in 10.1 bepaalde. In alle andere gevallen wordt door Leverancier geen garantie verstrekt, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Toezeggingen van de fabrikanten en / of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden Leverancier op geen enkele wijze en kunnen Leverancier derhalve nimmer worden tegengeworpen.

12.3 De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij onvoldoende en / of onoordeelkundig onderhoud, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

12.4 De garantie geldt slechts indien de Wederpartij aan al zijn verplichtingen, welke voor de Wederpartij uit de met Leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, jegens Leverancier heeft voldaan.

12.5 Kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zal door Leverancier in rekening worden gebracht.

 13.Tekortkoming en Overmacht

13.1 Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor de Wederpartij uit de met Leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, surséance van betaling, staking of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, wordt de Wederpartij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Leverancier de keuze en het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd het recht van Leverancier om betaling te vorderen terzake van de wel
geleverde zaken en / of terzake van de wel door Leverancier uitgevoerde werkzaamheden, en onverminderd het recht van Leverancier om in verband met de opschorting of ontbinding van de Wederpartij vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier genoemde gevallen is elke vordering welke Leverancier op de Wederpartij heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.

13.2 Indien de behoorlijke nakoming door één der partijen ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van deze partij komen, waaronder de omstandigheden in 13.3 genoemd, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft de andere partij het recht de overeenkomst(en) met deze partij te ontbinden, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de onmogelijkheid tijdelijk is, kan de overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen, tenzij nakoming op een
later tijdstip niet meer van waarde is voor de andere partij.

13.3 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van één der partijen komen, zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor de zaken, bedrijfsstagnatie, te kort aan arbeidskrachten, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in-,uit- en / of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier of transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en / of kernrampen en oorlog en / of oorlogsdreiging, kapingen, piraterij en andere omstandigheden die niet voor rekening van Leverancier komen.

13.4 De partij, die meent in een overmachtsituatie te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 

 


 

14. Intellectuele eigendom


14.1 De Wederpartij mag uitsluitend gebruik maken van de handelsnamen, logo's, octrooien, auteursrecht, handelsmerk en / of enige andere intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier ten einde de Producten te wederverkopen, mits de Wederpartij zich strikt houdt aan de door de Leverancier uitgevaardigde voorwaarden en van de Leverancier verkregen instructies.

14.2 Alle door Leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven in eigendom van de Leverancier, ongeacht of de Wederpartij daarvoor een vergoeding heeft betaald, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen. 

14.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan Producten, geheel of ten dele, in oorspronkelijke of gewijzigde vorm of welke wijze dan ook, na te maken en / of te reproduceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

14.4 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, mag de Wederpartij zijn eigen handelsnamen of handelsmerken niet op de verpakking van de door de Leverancier geleverde goederen aanbrengen.

14.5 Het is de Wederpartij verboden om van de Leverancier verkregen vertrouwelijke informatie waaronder mede wordt begrepen fabricage- en constructiemethoden, Producten en dergelijke, op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens
voor zover vereist door toepasselijk recht.

 15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

15.1Op alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. 

15.2 Geschillen ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door 3 arbiters overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut ("NAI"). De plaats van arbitrage is Rotterdam.